37277

Член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) гарантира правото на справедлив съдебен процес в рамките на държавите, които са я ратифицирали. Съдебният процес представлява съвкупност от действия на защитния орган и адресатите на съдебния акт, извършени въз основа и в съответствие с процесуалния закон, заедно със самия акт, който се явява като техен естествен завършек. Справедливостта няма изрична дефиниция в рамките на Конвенцията, нито в практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Тя е нравствена категория, която трябва да бъде съблюдавана от защитния орган от началото на съдебния процес до постановяването на окончателния съдебен акт.

Приложното поле на член 6 от ЕКПЧ е много широко. more ...